Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het inschrijven als klant van The Body Lab (hierna te noemen cliënt) van de onderneming The Body Lab (ingeschreven bij KVK onder nummer 75536560), gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

The Body Lab behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen The Body Lab en de betreffende cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, voor zover deze schriftelijk door The Body Lab en de betreffende cliënt zijn overeengekomen.

Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden kan in het uiterste geval resulteren in directe opzegging van de overeenkomst.

1 INSCHRIJVING ALS CLIENT

1.1. De inschrijving bij The Body Lab geschiedt op basis van de invulling en ondertekening van het inschrijfformulier.

1.2. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van The Body Lab. Deze gegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en alleen ten behoeve van de overeenkomst gebruikt worden.

1.3. Personal Training (PT) cliënten kiezen zelf wat voor soort training zij willen volgen.

2 DUUR EN BEEINDIGING VAN OVEREENKOMST

2.1. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving en is geldig voor bepaalde tijd zoals schriftelijk overeengekomen.

3 BETALING

3.1 Personal Training (PT)

3.1.1. Er is sprake van personal training als er maximaal één persoon traint onder begeleiding van een personal trainer. Bij small-group training kunnen er maximaal 4 cliënten tegelijkertijd getraind worden.

– De kosten van de personal training worden bepaald aan de hand van de door de cliënt gekozen strippenkaart of abonnement en zijn inclusief 21% btw.

– Cliënten zullen na inschrijving per mail een digitale factuur ontvangen voor het gekozen pakket. Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op rekeningnummer NL18 KNAB 0258 2171 70.

– The Body Lab plant zelfstandig de dagen en tijden waarop er getraind wordt en kunnen minimaal 24 uur van tevoren nog gewijzigd worden door The Body Lab en/of de betreffende cliënt.

Algemene voorwaarden

Afzegging van Personal Training (PT) lessen:

3.1.3 Als een cliënt niet komt opdagen op de afgesproken dag, locatie en tijd, wordt de les van de betreffende cliënt wel in rekening gebracht.

3.1.4 Bij tijdig afzeggen van de training, minimaal 24 uur van tevoren, wordt de training niet in rekening gebracht.

4 WANBETALING

4.1. Er zullen in totaal 3 aanmaningen gestuurd worden na de verstrekking van de betalingstermijn. Na de ontvangst van een aanmaning, heeft de cliënt 5 dagen om de factuur te voldoen. In geval van wanbetaling zullen wij voor de eerste aanmaning niets berekenen. Daarna zullen wij voor de twee volgende aanmaningen €12,50 aanmaningskosten per keer in rekening brengen. Als na 3 aanmaningen de factuur nog niet is betaald wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

4.2. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door The Body Lab worden gemaakt, zijn voor rekening van de cliënt.

De buitenrechtelijke kosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffelkosten buitengerechtelijke incassokosten. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat The Body Lab de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of de cliënt daarvan op de hoogte is.

5 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

5.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The Body Lab partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

5.2. Geschillen tussen The Body Lab en een cliënt zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

6 HUISREGELS EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Huisregels dienen te worden gevolgd zoals vermeld op de betreffende trainingslocatie. Het is verplicht te trainen in sportkleding en op sportschoenen. Uit hygiënisch oogpunt is het ook verplicht om tijdens de trainingen een handdoek te gebruiken.

6.2. De cliënt verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de diensten van The Body Lab.

(Indien nodig, eigen huisarts raadplegen)

6.3. De cliënt verklaart bij deze de trainingen af te leggen uit vrije wil en op eigen risico.

Algemene voorwaarden

6.5. Door de inschrijving verklaart cliënt The Body Lab op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte, lichamelijk en/of psychische klachten) waardoor de risico’s die aan de trainingen verbonden zijn zouden kunnen zijn toegenomen.

6.6. De cliënt zal zich houden aan de aanbevelingen die worden medegedeeld in verband met de voedingsadviezen en trainingen.

6.7. Cliënten die medicijnen gebruiken zoals bloedverdunners, bloeddrukverlagers, antidepressiva, etc. dienen dit voorafgaande aan de les dan wel tijdens het intakegesprek te melden bij The Body Lab.

7 AANPASSINGEN VAN PRIJZEN

7.1 The Body Lab behoudt zich het recht voor het verhogen van de tarieven.

7.2. The Body Lab behoudt zich het recht voor om de trainingslocatie te wijzigen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close